Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální politika

25. 10. 2008

  Nepovažujeme demokracii za samoúčelný cíl. Demokratický způsob uspořádání spolčenosti vnímáme zejména jako cestu k lepšímu a spravedlivějšímu životu  lidí, k životu všech občanů v důstojných podmínkách. Mladí sociální demokraté ve své sociální politice vycházejí ze základních hodnot humanismu, rovnosti, solidarity, sociální spravedlnosti a svobody a z Listiny základních práv a svobod, kde mezi základními nezcizitelnými právy každé lidské bytosti jsou právo na život, na lidskou důstojnost a na rovné zacházení bez jakékoliv diskriminace..

Péče o rodinu

  Jsme znepokojeni demografickým vývojem v  České republice. Česká populace vymírá. Je nutné buď zvýšit počet narozených dětí nebo výrazně přehodnotit imigrační politiku. Proto chceme větší podporu mateřství, rodičovství a rodiny jako instituce. Podporujeme záměr zavést opět  plošné vyplácení přídavku na dítě. Tuto dávku nevnímáme jako sociální podporu  lidem s nízkými příjmy, ale jako projev solidarity mezi těmi, kdo děti mají a těmi, kteří je z různých důvodů nechtějí nebo nemohou mít a jako projev ocenění výchovy dětí společností.

  Za jeden z hlavních důvodů poklesu porodnosti pokládáme také špatnou bytovou situaci, která velké části mladých lidí brání v zakládání rodiny.

  Za faktor, který by zvýšil spokojenost žen na mateřské dovolené a zřejmě i ochotu mít další dítě, považujeme dostatečné zázemí, zejména mateřských center a dětských hřišť.

  Požadujeme základní mateřskou dovolenou v trvání 12 měsíců po porodu, a to ze tří základních důvodů:

1) Světová zdravotnická organizace doporučuje kojit první rok života dítěte, mimo jiné i  jako prevenci proti mnoha infekčním i civilizačním chorobám.

2) První rok života je klíčový z hlediska vývoje charakteru i inteligence dítěte, proto by měli mít všichni rodiče možnost pečovat o své dítě bez výrazného zhoršení finanční situace rodiny a ztráty nároku na své pracovní místo.

3) Pracovní neschopnost může trvat do jednoho roku, proto by bylo logické, kdyby mateřská dovolená byla upravena podobným způsobem.

  Poslední dobou dochází také k masovému rušení jeslí a omezování počtu mateřských škol. V některých oblastech je problém do předškolního zařízení dítě umístit. Předškolní zařízení musí být dostupná pro všechny děti nejen finančně, ale také územně. Domníváme se, že i toto má vliv na klesající porodnost.

  Současný stav porodnosti v České republice lze označit jako „porodnickou stávku". Tuto situaci je potřebné urychleně analyzovat v rámci solidních sociologických výzkumů a řešit ji. Jde o budoucnost národa, ne o „sociální inženýrství".

Systém důchodového zabezpečení

  Důchodové připojištění chápeme pouze jako možný nadstandard. Nesmí v žádném případě ani částečně nahrazovat státem garantovaný solidární důchodový systém. Myšlenka individuálního šetření na důchod je ve svých důsledcích protipopulační, což si náš stát v současné demografické situaci nemůže dovolit. Pokud by se s jeho zavedením v nějaké podobě počítalo, je potřeba zajistit navýšení základních důchodů za každé vychované dítě. (rodiny, které vychovávají více dětí, nemohou platit důchodové připojištění). Obáváme se také, že svěřit zabezpečení své budoucnosti bankám je příliš nejisté. Domníváme se, že tyto snahy nejsou výhodné pro občany, ale především pro finanční instituce.

  Naší generace se bude již v plné míře týkat změna výpočtu důchodu, kdy se důchod počítá z výdělku celého produktivního života. MSD chce zachovat současný systém tzv. náhradních dob (především dobu studia, mateřské a rodičovské dovolené). Dále považujeme za potřebné doplnit způsob výpočtu důchodů, tak aby rodič dítěte do deseti let věku, který pracuje na zkrácený pracovní úvazek, měl započítáván výdělek, kterého by dosáhl při práci na celý úvazek. Bez tohoto doplnění budou diskriminováni ti, kteří pečují o novou generaci, která bude budoucí důchodce živit.

Zaměstnanost

  Mladí sociální demokraté nepovažují pracovní uplatnění pouze za ekonomickou kategorii. Nezaměstnanost snižuje také sociální statut jedince, jeho sebedůvěru. Mezi nezaměstnanými je výrazný nárůst nemocnosti, depresí a sebevražednosti. Z těchto důvodů je nezbytné, aby stát podporoval smysluplné uplatnění všech občanů, včetně osob se změněnou pracovní schopností. Povinností státu je zejména zajišťovat opatření proti diskriminaci na pracovním trhu z důvodu věku, národnosti nebo pohlaví, koordinaci celoživotního vzdělávání a rekvalifikace a podporu nových pracovních míst.

  Neméně důležité je zajistit výši sociálních podpor v nezaměstnanosti, která zajistí nejen motivaci k hledání nového uplatnění, ale i důstojný život nezaměstnaných a jejich rodin.

Náhradní péče o opuštěné děti

  Podporujeme výchovu všech dětí v co nejpřirozenějším prostředí, což je pro každé dítě především rodina. Za důležité považujeme možnost umístit děti co nejdříve do náhradní rodinné péče, v některých případech již od okamžiků narození. Přestože soudní rozhodnutí o nezrušitelné adopci vyžaduje čas, není nutné, aby tuto dobu děti trávily v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Podle poznatků psychologů nemůže institucionální péče nikdy plně nahradit individuální péči milujícího rodiče, ať již vlastního či náhradního. Pobyt dítěte v těchto zařízeních delší než několik měsíců může nenapravitelně poškodit jeho celou osobnost. Vychováváme si tak citově poškozené děti, které se mohou stát pro  společnost zátěží, místo aby byly přínosem. Současný stav této oblasti pokládáme za neúnosný.

 

Shrnutí kapitoly

  1. Za nutné považujeme vytvoření komplexní propopulační politiky. Za její součást považujeme obnovení plošného vyplácení přídavku na dítě, daňovou, důchodovou a bytovou politiku.
  2. Požadujeme prodloužení základní mateřské dovolené a umožnění jejího nástupu také otcům a zachování, případně i obnovení předškolních zařízení, včetně jeslí.
  3. Povinností státu není pouze podpora zaměstnanosti, ale i umožnění důstojného života všech občanů.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář