Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropa pro mladé

25. 10. 2008

 

 

Politiky Evropské unie dotýkající se života mladých v programu MSD

 

 

Mladí a evropská integrace

Vstupem do Evropské unie se mladým lidem z České republiky otevřely nové možnosti pro jejich rozvoj. V rámci vnitřního trhu může více mladých lidí hledat pracovní příležitosti v evropských zemích. Studium v zahraničí se stalo přístupným pro všechny posluchače českých vysokých škol. Mladí lidé mají nyní rovněž neomezené možnosti cestovat po evropských zemích a poznávat odlišné kultury a získávat nové zkušenosti. Z těchto důvodů Mladí sociální demokraté vždy podporovali vstup České republiky do Evropské unie. Vždy jsme byli a stále jsme přesvědčeni o velkém přínosu našeho členství v EU pro mladou generaci.

 

Mladí sociální demokraté však jsou přesvědčeni, že evropská integrace může nabídnout mladým lidem mnohem více. Naším závazkem je budovat sociální Evropu, ve které by mohla mladá generace užívat více práv a využívat ještě více možností.

 

 • Usilujeme o odstranění posledních překážek, které brání volnému pohybu pracovních sil a volnému přístupu ke studiu v zahraničí.
 • Podporujeme také hlubší celoevropský sociální dialog, který by pomohl řešit hlavní problémy, jimž mladá generace dnes musí čelit.
 • V neposlední řadě prosazujeme takové národní politiky, které by lépe připravily mladé lidi na život v Evropské unii a ve výsledku také v globalizujícím se světě.

 

Lepší pracovní místa pro mladé po celé Unii

 Možnost pracovat v členských zemích Evropské unie je základním právem každého občana EU. Příležitost získat zaměstnání v zahraničí představuje velkou výzvu pro mladé lidi, kteří tak mohou nabýt nových profesních zkušeností, zlepšit svoji jazykovou vybavenost a zvýšit svoje šance uplatnit se na trhu práce. Mladí sociální demokraté proto podporují otevírání pracovních trhů v evropských zemích.

 

Mladí sociální demokraté jsou si vědomi, že otevření pracovních trhů nevede k dosažení skutečné svobody pohybu pracovních sil. Zejména mladí lidé pracující v zahraničí jsou často vystaveni nerovným a nedůstojným podmínkám. Jejich příjmy jsou velmi často pod úrovní místní průměrné mzdy. Mladí sociální demokraté jsou přesvědčeni, že tento diskriminační přístup není přijatelný. Proto usilují o hlubší sociální dialog na evropské úrovni, který by zabránil zneužívání cizích pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Svoboda pohybu pracovních sil totiž nemůže vést k tlaku na snižování mezd v členských zemích Evropské unie a pracovních standardů.

 

 • Voláme na české i evropské úrovni po zlepšení právního prostředí, které by zlepšilo sociální postavení vyjíždějících pracujících a především mladých lidí, kteří chtějí získat pracovní zkušenost v zahraničí.
 • Podporovat přijetí Listiny základních práv Evropské unie, která posiluje ochranu sociální práv.
 • Žádáme větší harmonizaci sociálních politik v Evropě, které by posílilo evropský sociální stát.
 • Podporujeme zejména taková opatření, která zlepší sociální situaci mladých lidí.

Lepší vzdělání bez hranic

Zahraniční zkušenost v průběhu studia otevírá mladým lidem nové horizonty a významně přispívá k jejich osobnímu rozvoji. Česká republika i Evropská unie si je této skutečnosti vědoma a prostřednictvím programů Erasmus, Comenius a dalších se snaží nabídnout středo a vysokoškolským studentům příležitost krátkodobě navštěvovat zahraniční vzdělávací instituce. Absolvování části studia v zahraničí se tak dnes stalo součástí studijních programů milionů studentů v celé Evropě. Přesto současný stav stále není dostatečný. Mladí sociální demokraté jsou přesvědčeni, že každý posluchač vysoké školy má právo část svého studia strávit na zahraniční univerzitě.

 

Mladí sociální demokraté jsou si rovněž vědomi, že v současné době není možné dosáhnout významného pokroku v oblasti vědy a výzkumu pouze na národní úrovni.

 

 • Žádáme větší podporu začínajícím vědcům a výzkumným pracovníkům při získávání zahraničních zkušeností.
 • Chceme vytvořit pro mladé lidi v oblasti výzkumu podmínky, aby mohli získané zkušenosti využít a uplatnit v České republice a aby nebyli nuceni z materiálních důvodů zůstávat v zahraničí.
 • Podporujeme zlepšení sociálního zabezpečení posluchačů  doktorského studia.
 • Podporujeme působení zahraničních vědců a výzkumníků, včetně doktorandů, v českých institucích.
 • Žádáme větší finanční a organizační podporu výměnným programům ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby každý zájemce o zahraniční studium mohl vycestovat na jeden až dva semestry do ciziny.

 

Vzdělání pro Evropany

Současný systém vzdělávání v České republice stále nereflektuje nové požadavky, kterým jsou na mladí lidé v souvislosti s členstvím v Evropské unii vystaveni. Mladí sociální demokraté proto usilují o to, aby mladí lidé získali potřebné znalosti a vybavení pro život v měnícím se prostředí. Především chceme zlepšit jazykovou vybavenost mladých lidí, aby se mohli uplatnit na evropském trhu práce. Mladí sociální demokraté jsou rovněž přesvědčeni, že současný vzdělávací systém nedostatečně připravuje absolventy k uplatnění v zahraničí.

 

 • Podporujeme vytvoření ucelené koncepce pro posílení jazykové vybavenosti mladé generace, který by zahrnoval zkvalitnění výuky cizích jazyků od nejnižších školních stupňů.
 • Podporujeme lepší přístup k cizojazyčným studijním programům a kurzům od střední školy a větší nabídku předmětů v anglickém jazyce na vysokých školách.
 • Podporujeme nabídku cizojazyčných programů v médiích a otevření výměnných programů pro všechny bez ohledu na sociální zázemí.
 • Chceme, aby se součástí studia na středních školách staly kurzy učící mladé lidi orientovat se na evropském pracovním trhu a samostatně si hledat práci.

 

Cestování bez bariér

Mladí sociální demokraté jsou přesvědčeni, že cestování je nejlepším způsobem, jak se mohou mladí lidé seznámit s mezinárodním prostředím. Proto chceme podpořit možnosti mladých lidí ze sociálně slabších rodin získat zahraniční zkušenosti.

·        Usilujeme o zpřístupnění a větší informovanost mezi mládeží o výměnných dobrovolných programech.

·        Chceme větší podporu programů evropské dobrovolnické služby.

·        Chceme iniciovat zavedení cestovních stipendií pro studenty ze sociálně znevýhodněných rodin, které bude možné využít k uhrazení nákladů vznikajících z účasti na výměnných dobrovolnických programech.

·        Chceme podpořit mobilitu mladých lidí.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář