Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boj proti diskriminaci

30. 10. 2008

 

V programu Mladých sociálních demokratů

 

  Diskriminaci osob z důvodů odlišného pohláví, rasy, národa, etnické skupiny, politického přesvědčení, náboženského vyznání apod. považujeme za neslučitelnou s demokratickými principy naší společnosti. Přestože jsou hodnoty nediskriminace obecně příjmány za správné, k jejich reálnému dodržování v praxi často nedochází. Nejvíce je tento rozdíl pozorovatelný na rovných příležitostech mužů a žen.

  Za do budoucna neudržitelný pak považujeme rozdíl mezi příjmy žen a mužů, který v České republice dosahoval v roce 2004 až dvaceti procent, stejně jako rozdíly v zaměstnanosti obou pohlaví. Voláme tedy po politikách, které budou směřovat k vyrovnání těchto rozdílů. Za stejnou práci stejnou odměnu!

  Odstranění zmíněných rozdílů nepovažujeme jen za lidsky správné, ale i za ekonomicky výhodné. Jen ta ekonomika, která bude schopná plně využívat všech svých, i lidských zdrojů, bude schopna uspět v globální konkurenci.

 

 

Boj proti předsudkům a stereotypům

 

  V českém prostředí se stále projevují stereotypy, které brání rovnému přístupu k pohlaví. Tyto stereotypy se projevují zejména diskriminačním nahlížením na muže a ženy při vykonávání nebo naopak nevykonávání některých činností. V tomto směru proto požadujeme za nezbytnou prezentaci obou pohlaví jako rovnocennou při vykonávání veškerých činností v rámci rodiny, zaměstnání nebo společnosti.

  • Požadujeme odstraňování stereotypů a předsudků již během studia a od útlého věku.
  • Navrhujeme, aby úřední dokumenty obsahovaly ve svých textech určení obou rodů.

 

Finanční zvýhodňování rizikových skupin- pozitivní pobídky, daňové zvýhodňění

 

  Pracovní trh nemilostně vyřazuje některé skupiny obyvatel od možnosti získat důstojné zaměstnání. A proto, že zaměstnání a možnost sám na sebe si vydělat považujeme za atribut důstojného života. Požadujeme proto, aby stát podporoval vznik pracovních míst pro ohrožené skupiny. Těmito ohroženými skupinami jsou zejména matky s dětmi a zdravotně postižení spoluobčané. Jako nástroj pozitivních pobídek navrhujeme daňové zvýhodnění podnikatelů zřizujících pracovní místa  pro  ohrožené skupiny, jednorázové podpory na vznik těchto pracovních pozic nebo úspory na daňových odpisech.

  • Chceme, aby ze státního rozpočtu byla podporována zaměstnanost matek s dětmi a zdravotně postižených osob.
  • Požadujeme daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele zaměstnávající matky s dětmi.    

 

Sexuální orientace- umožnění adopce osob stejného pohlaví

 

  Regisrované partnerství bylo prvním krokem, který zákonně upravil soužití dvojic stejného pohlaví a umožnil tak legitimizaci těchto párů a upravil vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu. Dalším krokem, který podporujeme, je umožnění adopce dětí osobám stejného pohlaví, na základě přesvědčení, že možnost vychovávat děti by neměla být záležitostí sexuální orientace a nepovažujeme tuto výchovu za jakkoliv ohrožující pro svěřené osoby. Naopak respektujeme potřebu těchto párů realizovat přírodou danou touhu po dítěti a dětem právo na milující rodinu. Požadujeme možnost adopce dětí i pro osoby stejného pohlaví.

 

 

     

·        Požadujeme možnost adopce dětí i pro osoby stejného pohlaví.

 

Zaměstnání - stejný plat za stejnou práci

 

 

  V České republice stejně jako v celé Evropské unii existují v některých případech propastné rozdíly ve výši odměňování za odvedenou práci mezi muži a ženami. Podobné rozdíly však můžeme nalézt i mezi domácími a zahraničními dělníky, jejichž odměna často neodpovídá poměrným platům v dané zemi.

Pro mladé sociální demokraty jsou tyto rozdíly naprosto nepřijatelné. Věříme, že za stejnou práci má být každý stejně odměněn. Ženy nejsou zlevněnou pracovní silou a cizinci nejsou otroky!

Za inspirativní považujeme švédský model, ve kterém sami zaměstnavatelé musí informovat příslušné úřady o statistikách týkajících se výše mezd, především však rozdílů mezi platy mužů a žen.

  • Požadujeme zavedení účinného antidiskriminačního zákona, který bude odstraňovat nerovnosti v platech mezi muži a ženami.
  • Požadujeme rovné zacházení se zahraničními zaměstnanci v celé Evropě.

 

Právo na umělé ukončení těhotenství

                                                                                                

   V souvislosti s aktivitou konzervativních a křesťansky založených poslanců a jiných aktivistů se dostává do popředí debata o právu ženy na interrupci a podmínkách na provedení tohoto úkonu. Omezení možnosti svobodného rozhodnutí o předčasné ukončení těhotenství je neoprávněným zásahem do práva ženy rozhodovat o svém těle, ale i o jejím současném a budoucím životě. Kdo jiný by toto rozhodnutí měl učinit? Žena má ze své vůle právo dítě nepočít a pokud se tak stane nechtěně nebo násilím, má právo předejít jeho narození. Ona jediná totiž plně nese plné následky tohoto rozhodnutí. Pro takovou ženu, pokud za ni bylo rozhodnuto, vznikají psychické, finanční a organizační problémy, které jí ve skutečnosti nikdo řešit nepomůže.

 

  Jediným skutečným důsledkem by bylo ohrožení života těchto žen, které by za účelem ukončení těhotenství hledaly nezákonná a nebezpečná řešení svého problému. Naším programem je podporovat fungující rodiny plnící všechny svoje sociální funkce. Nechceme, aby zákonná opatření vytvářela frustrované ženy, obávající se o budoucnost svoji a svého dítěte nebo plnit již přeplněné dětské domovy dětmi, o které se tyto matky nebudou schopny postarat. Cílem této společnosti není zakazovat ženám možnost zodpovědně se rozhodnout o svých možnostech, ale vytvořit jim co nejlepší podmínky k tomu, aby se rozhodly správně.

   

Pomoc při vymáhání výživného

 

  V souvislosti, ve které se mluví o spolurozhodování  obou rodičů na početí dítěte, je často opomíjena otázka finančního zajištění dětí vyrůstajících bez jednoho z rodičů, který by podle zákona na jeho výchovu měl adekvátně přispívat. Průměrná výše výživného dosahuje české v České Republice částky okolo 1 500kč a průměrné měsíční náklady na jeho péči do dosažení plnoletosti jsou přibližně 9 000kč měsíčně, s tím, že v každém věku dítě potřebuje k životu jinou částku peněz. Nejen narození, ale i plnohodnotný rozvoj dítěte by měl být základní starostí naší společnosti. V dnešním světě jsou to právě finanční prostředky, které mohou přispět k lepšímu vzdělání, zdraví a kvalitě života člověka. Průměrná částka výživného však k tomuto cíli přispívá jen málo, a proto velká část tohoto břemene leží na ženě-matce, která má jen pramalé možnosti si v tomto směru pomoci. Stát by měl zajistit zjištění skutečných majetkových poměrů otce a jeho rovnoměrné podílení se na finančních nákladech spojených s výchovou dítěte.

 

 

Právo na možnost umělého oplodnění svobodným ženám

 

  Podle listiny práv a svobod jsou si všichni lidé rovni, a tedy i všechny ženy. V současnosti platný zákon zakazuje ženám možnost podstoupit umělé oplodnění, pokud k němu nemají souhlas manžela, potažmo partnera. Je tedy žena, která nemá manžela nebo partnera nějak méněcenná, než žena setrvávající v partnerském svazku? Snižuje tento fakt nějak její schopnost vychovávat dítě? Za současných podmínek, kdy podstatná část dětí vyrůstá v neúplných manželstvích či úplně bez znalosti otce a možnosti kontaktu s ním. Čelíme situaci, kdy spoustu matek vychovává své děti sama, a to nijak nesnižuje kvalitu této výchovy, přestože fungující partnerský vztah je pro výchovu dětí vhodnější. Co nám tedy dává právo bránit ženám naplnit svoji základní biologickou potřebu mít dítě?

 

  Chceme-li dostát základním principům svobody jedince, umožněme ženě toto rozhodnutí mít dítě legální možností umělého oplodnění a nenutit ji uchylovat se k jiným způsobům, jak dosáhnout otěhotnění. Ani kvůli tradicím nebo slušným mravům jí nesmí být bráněno svobodně se v tomto směru rozhodnout.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář